جرس فریاد می‌دارد: 720 غزل عاشورایی

خلاصه

پدیدآورندگان

جواد هاشمی

گردآورندگان

جواد هاشمی

میثم کریمی

گردآورندگان

میثم کریمی

ناشر ها

نشر محمل

محمل