جانوران (۲) شامل

۳۰ کارت تصویری از انواع جانوران، طبقه‌بندی شکل ظاهری، نحوه‌ی شکار، تولیدمثل، محل زندگی ...

۹۷۸۹۶۴۷۶۱۳۳۲۳، ۶۰ صفحه ، چاپ ۱ ۹۰/۰۷/۰۴ ، ، شومیز، جیبی
امین آذر
اشرف بابایی
فاطمه صارمی
عزیز آقازاده
نعمت ولی‌نژاد
قاسم ابراهیم‌پوردخانی