تکنولوژی غلات و فراورده‌ها: گندم، آرد، نان، ماکارونی، بیسکوئیت، کراکر و کیک

خلاصه

پدیدآورندگان

محمدحسین عزیزی

نویسندگان

محمدحسین عزیزی

زهرا هادیان

نویسندگان

زهرا هادیان

ناشر ها

نشر آموزش و ترویج کشاورزی

آموزش و ترویج کشاورزی

نشر انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور

انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور