تکنولوژی غلات و فراورده‌ها: افزودنی‌ها، مغذی‌ها، پوشش‌ها، جو و فراورده‌ها، ذرت و فراورده‌ها، برنج و فراورده‌ها، نشاسته و فراورده‌ها

خلاصه

پدیدآورندگان

محمدحسین عزیزی

نویسندگان

محمدحسین عزیزی

زهرا هادیان

نویسندگان

زهرا هادیان

ناشر ها

نشر آموزش و ترویج کشاورزی

آموزش و ترویج کشاورزی

نشر انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور

انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور