تکنولوژی جوشکاری: فرایندها

خلاصه

پدیدآورندگان

امیرحسین کوکبی

نویسندگان

امیرحسین کوکبی

مجید محمودی‌غزنوی

نویسندگان

مجید محمودی‌غزنوی

ناشر ها

نشر دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی

دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی