تکنولوژی جوشکاری

فرایندها

جلد ۱
۹۷۸۹۶۴۷۹۸۲۴۴۳، ۴۸۰ صفحه ۹۰/۰۷/۰۴ ،
دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی
امیرحسین کوکبی
مجید محمودی‌غزنوی