تولید، انتقال و توزیع انرژی الکتریکی (ویژه آزمون‌های کاردانی به کارشناسی ناپیوسته)

خلاصه

پدیدآورندگان

حسن شادکام‌انور

نویسندگان

حسن شادکام‌انور

ناشر ها

نشر گسترش علوم پایه

گسترش علوم پایه