تنهایی

 عکس روی جلد کتاب تنهایی

خلاصه

در توضیح پشت جلد کتاب آمده است: «دوست داشتم در سرزمینی به دنیا می آمدم که مردمش جز از عشق نمی گویند، جز از عشق نمی نویسند، جز خواب عشق را نمی بینند و جز از عشق نمی میرند. البته هیچ سرزمینی این گونه نیست. افسوسدر توضیح پشت جلد کتاب آمده است: «دوست داشتم در سرزمینی به دنیا می آمدم که مردمش جز از عشق نمی گویند، جز از عشق نمی نویسند، جز خواب عشق را نمی بینند و جز از عشق نمی میرند. البته هیچ سرزمینی این گونه نیست. افسوس


 

پدیدآورندگان

کریستیان بوبن

نویسندگان

کریستیان بوبن

علی برزگر

مترجمان

علی برزگر

ناشر ها

نشر ذهن آویز

ذهن آویز