تنظیم شرایط محیطی 1: محیط و عوامل اقلیمی موثر در آن، اقلیم و انسان، اقلیم و ساختمان، سیستم‌های تامین کننده تهویه مطبوع (گرمایشی - سرمایشی)، نور و اقلی

خلاصه

پدیدآورندگان

سیدیوسف هاشمی

نویسندگان

سیدیوسف هاشمی

محسن صانعی

ناظرها

محسن صانعی

ناشر ها

نشر صانعی شهمیرزادی

صانعی شهمیرزادی