تمثیلات نور "برگرفته از تفسیر نور"

خلاصه

پدیدآورندگان

محسن قرائتی

نویسندگان

محسن قرائتی

سیدرضا موسی‌کاظمی‌نایینی

گردآورندگان

سیدرضا موسی‌کاظمی‌نایینی

ناشر ها

نشر موسسه فرهنگی درسهایی از قرآن

موسسه فرهنگی درسهایی از قرآن