تطبیق تعزیه‌ی عاشورایی میناب با تاریخ اولیه‌ی اسلام

۹۷۸۶۰۰۲۰۷۰۲۵۸، ۴۰۰ صفحه ، چاپ ۱ ۹۰/۰۷/۰۳ ، ، شومیز، وزیری
موعود اسلام
عباس کریمی‌حاجی‌خادمی