تطبیق تعزیه‌ی عاشورایی میناب با تاریخ اولیه‌ی اسلام

خلاصه

پدیدآورندگان

عباس کریمی‌حاجی‌خادمی

نویسندگان

عباس کریمی‌حاجی‌خادمی

ناشر ها

نشر موعود اسلام

موعود اسلام