تشخیص عوامل خسارت‌زای محیطی و غیر محیطی وارده به محصول پسته (بیمه و جبران خسارت)

خلاصه

پدیدآورندگان

حسین حکم‌آبادی

نویسندگان

حسین حکم‌آبادی

سیدجواد حسینی‌فرد

ویراستاران

سیدجواد حسینی‌فرد

محمد مرادی‌قهدریجانی

ویراستاران

محمد مرادی‌قهدریجانی

سیدیحیی امامی

ویراستاران

سیدیحیی امامی

ناشر ها

نشر آموزش و ترویج کشاورزی

آموزش و ترویج کشاورزی