ترجمه مکاتبات و اسناد (2) (رشته مترجمی زبان انگلیسی)

خلاصه

پدیدآورندگان

هوشنگ توانگر

مترجمان

هوشنگ توانگر

رضا نیلی‌پور

ویراستاران

رضا نیلی‌پور

ناشر ها

نشر دانشگاه پیام نور

دانشگاه پیام نور