تراشکاری

خلاصه

پدیدآورندگان

داود یعقوبی

نویسندگان

داود یعقوبی

ناشر ها

نشر مانز (وابسته به معاونت تربیت و آموزش نزاجا)

مانز (وابسته به معاونت تربیت و آموزش نزاجا)