تحلیل سازه‌ها

۹۷۸۹۶۴۶۷۴۵۳۶۰، ۹۰۸ صفحه ، چاپ ۱ ۹۰/۰۷/۰۳ ، ، شومیز، وزیری
جویبار
صفار
اسلم کاسیمالی
اردشیر اطیابی