تاریخ طبری، یا، تاریخ الرسل و الملوک

جلد ۱۰
۹۷۸۹۶۴۳۳۱۳۲۲۷، ۴۳۶ صفحه ۹۰/۰۷/۰۴ ،
اساطیر
محمدبن‌جریر طبری
ابوالقاسم پاینده