تاریخ طبری، یا، تاریخ الرسل و الملوک

جلد ۲
۹۷۸۹۶۴۳۳۱۳۱۵۹، ۴۳۶ صفحه ۹۰/۰۷/۰۴ ،
اساطیر
محمدبن‌جریر طبری
ابوالقاسم پاینده