تاریخ طبری، یا، تاریخ الرسل و الملوک

خلاصه

پدیدآورندگان

محمدبن‌جریر طبری

نویسندگان

محمدبن‌جریر طبری

ابوالقاسم پاینده

مترجمان

ابوالقاسم پاینده

ناشر ها

نشر اساطیر

اساطیر