تاریخ اصفهان: ابنیه و عمارات

خلاصه

نویسنده در این کتاب برخی از بنا‌ها و عمارات تاریخی استان اصفهان را معرفی کرده است که از آن میان می‌توان به این بناها اشاره کرد: «مسجد ساروتقی در محلة باغات»؛ «امامزاده اسماعیل»؛ «بقعة درب امام»؛ «چاه حاتم و حیدر هندی»؛ «بقعة جعفریه»؛ «مسجد علی»؛ «بقعة هارونیه» و «مدرسه حاجی حسن».

پدیدآورندگان

جلال‌الدین همایی

نویسندگان

جلال‌الدین همایی

ماهدخت همایی

اهتمام‌کننده

ماهدخت همایی

ناشر ها

نشر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی