تاریخ اصفهان

ابنیه و عمارات

۹۷۸۹۶۴۴۲۶۴۹۵۵، ۲۴۸ صفحه ، چاپ ۱ ۹۰/۰۷/۰۳ ، ، شومیز، وزیری
نویسنده در این کتاب برخی از بنا‌ها و عمارات تاریخی استان اصفهان را معرفی کرده است که از آن میان می‌توان به این بناها اشاره کرد: «مسجد ساروتقی در محلة باغات»؛ «امامزاده اسماعیل»؛ «بقعة درب امام»؛ «چاه حاتم و حیدر هندی»؛ «بق...
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
جلال‌الدین همایی
ماهدخت همایی