تاریخ آموزش و پرورش در اسلام و ایران (رشته علوم تربیتی)

خلاصه

پدیدآورندگان

منوچهر وکیلیان

نویسندگان

منوچهر وکیلیان

علیرضا ذکاوتی‌قراگزلو

ویراستاران

علیرضا ذکاوتی‌قراگزلو

زهرا جلال‌زاده

ویراستاران

زهرا جلال‌زاده

ناشر ها

نشر دانشگاه پیام نور

دانشگاه پیام نور