تئوری‌های سازمان و مدیریت در هزاره‌ی سوم

خلاصه

پدیدآورندگان

پری‌ناز بنی‌سی

نویسندگان

پری‌ناز بنی‌سی

علیرضا ملک‌شاهی

نویسندگان

علیرضا ملک‌شاهی

قنبرعلی دلفان‌آذری

نویسندگان

قنبرعلی دلفان‌آذری

طاهره حسومی

ویراستاران

طاهره حسومی

ناشر ها

نشر دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن