پیوندهای نماز

۹۷۸۶۰۰۵۴۲۱۲۷۹، ۱۴۴ صفحه ، چاپ ۱ ۹۰/۰۷/۰۳ ، ، شومیز، رقعی
نویسنده در این کتاب به شرح ارتباط و پیوند نماز با مسائل و موضوعات مختلف اجتماعی، علمی، اخلاقی پرداخته است. بدین ترتیب در کتاب پیوند نماز با تاریخ؛ ستاره‌ها؛ آب؛ ادب؛ میراث فرهنگی؛ وحدت؛ تربیت؛ والدین؛ تولد؛ مرگ؛ حق‌الناس؛ ...
موسسه فرهنگی درسهایی از قرآن
محسن قرائتی