پیشگیری از جرم

راهنمای عملی ماموران پلیس

۹۷۸۶۰۰۹۲۳۷۷۴۶، ۴۵۶ صفحه ، چاپ ۱ ۹۰/۰۷/۰۳ ، ، شومیز، وزیری
موضوع این کتاب پیشگیری پلیس از جرم است. نویسنده به بررسی نظری و عملی پلیس جامعه محور در برنامه‌های پیشگیرانه در سطوح محلی و ملی؛ پیشگیری از جرایم خاص؛ پیشگیری از خشونت و پیشگیری از طریق طراحی محیطی پرداخته است. این مباحث د...
ناجی نشر وابسته به شرکت چاپ و انتشارات راه فردا
ریچاردال. آرینگتن
عفت ملک
حسین هاشمی