پیشگیری از جرم: راهنمای عملی ماموران پلیس

خلاصه

موضوع این کتاب پیشگیری پلیس از جرم است. نویسنده به بررسی نظری و عملی پلیس جامعه محور در برنامه‌های پیشگیرانه در سطوح محلی و ملی؛ پیشگیری از جرایم خاص؛ پیشگیری از خشونت و پیشگیری از طریق طراحی محیطی پرداخته است. این مباحث در سیزده فصل تنظیم شده است که هر فصل شامل مقدمه؛ شرح و خلاصة مطالب؛ سؤال‌های آموزشی برای درک بهتر اطلاعات فصل و منابع مورد استفاه می‌شود. شایان ذکر است در پایان کتاب فرم‌های مورد استفاده برای پیشگیری مؤثر ضمیمه شده است.

پدیدآورندگان

ریچاردال. آرینگتن

نویسندگان

ریچاردال. آرینگتن

عفت ملک

مترجمان

عفت ملک

حسین هاشمی

ویراستاران

حسین هاشمی

ناشر ها

نشر ناجی نشر وابسته به شرکت چاپ و انتشارات راه فردا

ناجی نشر وابسته به شرکت چاپ و انتشارات راه فردا