پوست و سوختگی

خلاصه

پدیدآورندگان

سوزان‌سی.‌اوکانل اسملتزر

نویسندگان

سوزان‌سی.‌اوکانل اسملتزر

برانداجی بیر

نویسندگان

برانداجی بیر

جنیس‌ال. هینکل

نویسندگان

جنیس‌ال. هینکل

کری‌اچ چیویر

نویسندگان

کری‌اچ چیویر

اسماعیل شریعت

مترجمان

اسماعیل شریعت

مریم نمادی‌وثوقی

مترجمان

مریم نمادی‌وثوقی

آسیه موحدپور

مترجمان

آسیه موحدپور

صدیقه سالمی

ویراستاران

صدیقه سالمی

ناشر ها

نشر جامعه نگر

جامعه نگر

نشر سالمی

سالمی