پلیس و درگیری اجتماعی

۹۷۸۶۰۰۹۲۳۷۷۳۹، ۴۱۶ صفحه ، چاپ ۱ ۹۰/۰۷/۰۳ ، ، شومیز، وزیری
بررسی سیاست‌های پلیس انگلستان در برابر مناقشات اجتماعی موضوع کتاب حاضر است. کتاب دربردارندة اطلاعاتی دربارة بحران‌ها و درگیری‌های پلیس با صاحبان جراید و گروه‌های مردمی، سیر تحولات تاریخی مراقبت‌های پلیسی در کنترل اعتصابات،...
ناجی نشر وابسته به شرکت چاپ و انتشارات راه فردا
نایجل فیلدینگ
سپیده یوسفی
لیلا قاسم‌پور