پلیس و درگیری اجتماعی

خلاصه

بررسی سیاست‌های پلیس انگلستان در برابر مناقشات اجتماعی موضوع کتاب حاضر است. کتاب دربردارندة اطلاعاتی دربارة بحران‌ها و درگیری‌های پلیس با صاحبان جراید و گروه‌های مردمی، سیر تحولات تاریخی مراقبت‌های پلیسی در کنترل اعتصابات، نقش‌ و روش‌های پلیس برای ایجاد نظم عمومی و راهکارهای شبه‌نظامی نیروی پلیس است. همچنین دستورالعمل‌های اجرایی و مقررات حاکم بر مدیریت مراقبت‌های پلیس در دوره‌های گوناگون و حوادث مختلف بررسی و شرح داده شده است. کتاب با هدف معرفی روش‌های کاربردی در راستای برنامه‌ریزی‌های امور پلیسی و تربیت دانش‌جویان و دانش‌پژوهان رشته‌های مرتبط با امور پلیسی تهیه و تدوین شده است.

پدیدآورندگان

نایجل فیلدینگ

نویسندگان

نایجل فیلدینگ

سپیده یوسفی

مترجمان

سپیده یوسفی

لیلا قاسم‌پور

ویراستاران

لیلا قاسم‌پور

ناشر ها

نشر ناجی نشر وابسته به شرکت چاپ و انتشارات راه فردا

ناجی نشر وابسته به شرکت چاپ و انتشارات راه فردا