پژوهش عملیاتی: برنامه‌ریزی خطی و کاربردهای آن

خلاصه

پدیدآورندگان

محمدرضا مهرگان

نویسندگان

محمدرضا مهرگان

ناشر ها

نشر کتاب دانشگاهی

کتاب دانشگاهی