پژوهش عملیاتی

برنامه‌ریزی خطی و کاربردهای آن

۹۷۸۶۰۰۵۱۰۷۰۵۰، ۵۳۶ صفحه ، چاپ ۲۹ ۹۰/۰۷/۰۳ ، ، شومیز، وزیری
کتاب دانشگاهی
محمدرضا مهرگان