پژوهش عملیاتی (2) (تحقیق در عملیات)

خلاصه

پدیدآورندگان

اسماعیل متین‌فر

نویسندگان

اسماعیل متین‌فر

فرقان خاکزاد

نویسندگان

فرقان خاکزاد

معصومه اسدی

ویراستاران

معصومه اسدی

ناشر ها

نشر اسماعیل متین‌فر

اسماعیل متین‌فر