پژوهش عملیاتی (1): تحقیق در عملیات

خلاصه

پدیدآورندگان

اسماعیل متین‌فر

نویسندگان

اسماعیل متین‌فر

فرقان خاکزاد

نویسندگان

فرقان خاکزاد

ناشر ها

نشر اسماعیل متین‌فر

اسماعیل متین‌فر