پژوهش عملیاتی (۱)

تحقیق در عملیات

۹۷۸۹۶۴۰۴۴۲۸۶۹، ۲۶۸ صفحه ، چاپ ۲ ۹۰/۰۷/۰۳ ، ، شومیز، وزیری
اسماعیل متین‌فر
اسماعیل متین‌فر
فرقان خاکزاد