پرندگان شامل

۳۰ کارت تصویری از انواع پرندگان، نحوه‌ی شکار، تولیدمثل، لانه‌سازی و ...

۹۷۸۹۶۴۷۶۱۳۳۳۰، ۶۰ صفحه ، چاپ ۱ ۹۰/۰۷/۰۴ ، ، شومیز، جیبی
امین آذر
اشرف بابایی
فاطمه صارمی
عزیز آقازاده
نعمت ولی‌نژاد
قاسم ابراهیم‌پوردخانی