پرداخت دیه در حقوق جزای ایران (رویکرد جامع به مسئولیت دولت)

۹۷۸۹۶۴۲۸۴۹۵۹۸، ۱۶۴ صفحه ، چاپ ۱ ۹۰/۰۷/۰۳ ، ، شومیز، وزیری
کاشف
حمزه بیگی‌هرباغ