پرداخت دیه در حقوق جزای ایران (رویکرد جامع به مسئولیت دولت)

خلاصه

نویسنده در این کتاب با پژوهش در روایات و متون فقهی، به بررسی مبانی و علل پرداخت دیه از بیت‌المال با توجه به مواد قانونی حقوق جزای ایران پرداخته است. با توجه به رهیافت فوق، برای تبیین مفاهیم مرتبط با موضوع مباحثی چون تاریخچة بیت‌المال؛ انواع منابع مالی حکومت اسلامی؛ موارد مصرف بیت‌المال؛ ضوابط پرداخت دیه از سوی حکومت اسلامی و موارد پرداخت دیه از بیت‌المال بررسی شده است.

پدیدآورندگان

حمزه بیگی‌هرباغ

نویسندگان

حمزه بیگی‌هرباغ

ناشر ها

نشر کاشف

کاشف