پتریدوفیت‌ها به همراه فلور سرخس‌ها و دم‌اسبیان ایران

۹۷۸۹۶۴۲۲۳۳۸۹۲، ۲۹۸ صفحه ، چاپ ۱ ۹۰/۰۷/۰۴ ، ، شومیز، وزیری
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن
علی مازوجی
فهیمه سلیم‌پور
ولی‌الله مظفریان