پتریدوفیت‌ها به همراه فلور سرخس‌ها و دم‌اسبیان ایران

خلاصه

پدیدآورندگان

علی مازوجی

نویسندگان

علی مازوجی

فهیمه سلیم‌پور

نویسندگان

فهیمه سلیم‌پور

ولی‌الله مظفریان

ویراستاران

ولی‌الله مظفریان

ناشر ها

نشر دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن