بیماری‌های تنفس و اصول مراقبت‌های ویژه ریوی

خلاصه

پدیدآورندگان

تامس‌ای. آندرئولی

نویسندگان

تامس‌ای. آندرئولی

رابرت‌سی. گریگز

نویسندگان

رابرت‌سی. گریگز

آیورج. بنجامین

نویسندگان

آیورج. بنجامین

ادوارد‌ج. وینگ

نویسندگان

ادوارد‌ج. وینگ

رامین اعتصامی

مترجمان

رامین اعتصامی

کیوان الچیان

نویسندگانِ مقدمه

کیوان الچیان

ناشر ها

نشر تیمورزاده

تیمورزاده

نشر طبیب

طبیب