بیماری‌های تنفس و اصول مراقبت‌های ویژه ریوی

۹۷۸۹۶۴۴۲۰۹۷۳۴، ۱۵۸ صفحه ، چاپ ۱ ۹۰/۰۷/۰۴ ، ، شومیز، رقعی
تیمورزاده
طبیب
تامس‌ای. آندرئولی
رابرت‌سی. گریگز
آیورج. بنجامین
ادوارد‌ج. وینگ
رامین اعتصامی
کیوان الچیان