بهانه‌ای با پنج انگشت روشن

خلاصه

پدیدآورندگان

هوشنگ علوی

نویسندگان

هوشنگ علوی

سیدنوید سیدعلی‌اکبر

نویسندگان

سیدنوید سیدعلی‌اکبر

ناشر ها

نشر هوشنگ علوی

هوشنگ علوی