برنامه‌نویسی بازی با XNA Framework 4.0

خلاصه

پدیدآورندگان

رضا اکرمی‌نژاد

نویسندگان

رضا اکرمی‌نژاد

امیر حاجی‌علی‌بیگی

نویسندگان

امیر حاجی‌علی‌بیگی

ناشر ها

نشر آتی نگر

آتی نگر

نشر آترا

آترا