برنامه‌ریزی خطی

خلاصه

پدیدآورندگان

مختار بازارا

نویسندگان

مختار بازارا

جان‌جف جارویس

نویسندگان

جان‌جف جارویس

حنیف شرالی

نویسندگان

حنیف شرالی

اسماعیل خرم

مترجمان

اسماعیل خرم

انسیه مستغنی‌یزدی

ویراستاران

انسیه مستغنی‌یزدی

ناشر ها

نشر کتاب دانشگاهی

کتاب دانشگاهی