برنامه‌ریزی خطی

۹۷۸۹۶۴۶۹۰۴۱۱۸، ۳۲۸ صفحه ، چاپ ۱۷ ۹۰/۰۷/۰۳ ، ، شومیز، وزیری
کتاب دانشگاهی
مختار بازارا
جان‌جف جارویس
حنیف شرالی
اسماعیل خرم
انسیه مستغنی‌یزدی