بررسی چند تعبیر عرفانی در گاهان زردشت

خلاصه

کتاب حاضر، حاصل برگردان فارسی دو مقالة بلند از «مارتین شوارتز» ـ استاد ایران‌شناسی دانشگاه کالیفرنیا ـ است. وی در این دو مقاله با توجه به ساختار شعری گاهان ـ هنده، سرودة متعارف زرتشت‌ـ برخی مفاهیم عرفانی موجود در آن را همچون سعادت؛ اندیشه‌نیک؛ کمال و راستی بررسی کرده است. همچنین در پایان کتاب، نویسنده به شرح دقیق برخی مشخصه‌های ساختاری و کلیشه‌ای درونی سروده‌های زرتشت پرداخته است.

پدیدآورندگان

مارتین شوارتز

نویسندگان

مارتین شوارتز

فاطمه جدلی

مترجمان

فاطمه جدلی

فرزانه وزوایی

ویراستاران

فرزانه وزوایی

ناشر ها

نشر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی