برداشتهای شخصی

خلاصه

پدیدآورندگان

رحیم بقال‌اصغری‌باغمیشه

نویسندگان

رحیم بقال‌اصغری‌باغمیشه

لیلا محمودی

ویراستاران

لیلا محمودی

ناشر ها

نشر ریتم

ریتم

نشر موسسه فرهنگی هنری نغمه آفرینش هنر

موسسه فرهنگی هنری نغمه آفرینش هنر