بازاریابی بین‌المللی: همراه با آخرین نمونه سوالات تشریحی و آدرس پاسخ در منبع اصلی با رعایت ...

خلاصه

پدیدآورندگان

مریم عفتی‌آغمیونی

نویسندگان

مریم عفتی‌آغمیونی

ناشر ها

نشر موسسه فرهنگی هنری دانش پذیر

موسسه فرهنگی هنری دانش پذیر