اینکوترمز 2010: مقررات اتاق بازرگانی بین‌المللی‌ برای استفاده از اصطلاحات بازرگانی بین‌المللی و داخلی

خلاصه

پدیدآورندگان

مجید زندمیرآلاوند

مترجمان

مجید زندمیرآلاوند

محمد صالح‌ذوقی

مترجمان

محمد صالح‌ذوقی

ناشر ها

نشر جنگل

جنگل

نشر کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی

کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی