اینکوترمز ۲۰۱۰

مقررات اتاق بازرگانی بین‌المللی‌ برای استفاده از اصطلاحات بازرگانی بین‌المللی و داخلی

۹۷۸۹۶۴۹۸۱۷۷۷۴، ۲۸۸ صفحه ، چاپ ۴ ۹۰/۰۷/۰۴ ، ، شومیز، وزیری
جنگل
کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی
مجید زندمیرآلاوند
محمد صالح‌ذوقی