ایران‌شناسی شامل: 30 کارت تصویری اعم از موقعیت جغرافیایی و مراکز استان‌ها، بناها و مناطق گردشگری و تاریخی، ...

خلاصه

پدیدآورندگان

اشرف بابایی

تدوین‌گران

اشرف بابایی

فاطمه صارمی

تدوین‌گران

فاطمه صارمی

نعمت ولی‌نژاد

تدوین‌گران

نعمت ولی‌نژاد

قاسم ابراهیم‌پوردخانی

تدوین‌گران

قاسم ابراهیم‌پوردخانی

ناشر ها

نشر امین آذر

امین آذر