ایران‌شناسی شامل

۳۰ کارت تصویری اعم از موقعیت جغرافیایی و مراکز استان‌ها، بناها و مناطق گردشگری و تاریخی، ...

۹۷۸۹۶۴۷۶۱۳۴۷۷، ۵۶ صفحه ، چاپ ۱ ۹۰/۰۷/۰۴ ، ، شومیز، جیبی
امین آذر
اشرف بابایی
فاطمه صارمی
نعمت ولی‌نژاد
قاسم ابراهیم‌پوردخانی