ایران در اوایل عهد ایلخانان (رنسانس ایرانی)

 عکس روی جلد کتاب ایران در اوایل عهد ایلخانان (رنسانس ایرانی)

خلاصه

پدیدآورندگان

جورج لین

نویسندگان

جورج لین

سیدابوالفضل رضوی

مترجمان

سیدابوالفضل رضوی

ناشر ها

نشر امیرکبیر

امیرکبیر