انسان‌شناسی اسلامی

خلاصه

پدیدآورندگان

علی‌نقی خدایاری

نویسندگان

علی‌نقی خدایاری

رضا برنج‌کار

نویسندگان

رضا برنج‌کار

امیر‌عباس رجبی

ویراستاران

امیر‌عباس رجبی

نهاد‌نمایندگی‌مقام‌معظم‌رهبری‌در‌دانشگاهها

تدوین‌گران

نهاد‌نمایندگی‌مقام‌معظم‌رهبری‌در‌دانشگاهها

ناشر ها

نشر دفتر نشر معارف (وابسته به نهاد نمایندگی مقام رهبری در دانشگاه)

دفتر نشر معارف (وابسته به نهاد نمایندگی مقام رهبری در دانشگاه)