انسان الهی از منظر شهید باهنر

خلاصه

نویسنده در این کتاب، ضمن ارائة شرح حالی کوتاه از شهید دکتر «محمدجواد باهنر» 1312ـ1360ش آرا و عقاید ایشان دربارة انسان کامل را بیان کرده است. در این مسیر مباحثی چون تجلیات شیطانی نفس در قرآن؛ محاسبه و مراقبة نفس، و ویژگی‌های انسان اسلامی را بررسی کرده است. همچنین در بخش دیگر از کتاب، مبحث کوتاهی دربارة خانواده و نظام تربیتی موجود در آن از نگاه شهید باهنر، مورد تحلیل قرار گرفته است. شایان ذکر است در پایان، برگردان مباحث کتاب به زبان انگلیسی و نیز برگردان خلاصة مباحث به عربی و فرانسه آمده است.

پدیدآورندگان

شیرین زند

نویسندگان

شیرین زند

ناشر ها

نشر موسسه فرهنگی مدرسه برهان

موسسه فرهنگی مدرسه برهان