امام علی (ع) صدای عدالت انسانی (جلدهای اول و دوم)

جلد ۱
۹۷۸۹۶۴۲۲۲۱۲۱۹، ۴۹۸ صفحه ۹۰/۰۷/۰۴ ،
پنجره
جورج جرداق
محمدعلی سلطانی
علی پیرحسین‌لو