امام علی (ع) صدای عدالت انسانی (جلد سوم و چهارم و پنجم)

خلاصه

پدیدآورندگان

جورج جرداق

نویسندگان

جورج جرداق

محمدعلی سلطانی

مترجمان

محمدعلی سلطانی

علی پیرحسین‌لو

ویراستاران

علی پیرحسین‌لو

ناشر ها

نشر پنجره

پنجره