امام علی (ع) صدای عدالت انسانی (جلد سوم و چهارم و پنجم)

جلد ۲
۹۷۸۹۶۴۲۲۲۱۲۲۶، ۶۰۴ صفحه ۹۰/۰۷/۰۴ ،
پنجره
جورج جرداق
محمدعلی سلطانی
علی پیرحسین‌لو