مجموعه سیر و سلوک پاکان

امام رضا (ع) و ایران

۹۷۸۹۶۴۵۳۱۰۸۳۵، ۲۲۴ صفحه ، چاپ ۱ ۹۰/۰۷/۰۴ ، ، شومیز، رقعی
دفتر نشر معارف (وابسته به نهاد نمایندگی مقام رهبری در دانشگاه)
سیدحسین حر