المپیادهای شیمی ایران: مرحله اول (دوره‌های 14 تا 21)

خلاصه

پدیدآورندگان

محمد نجم‌زاده

نویسندگان

محمد نجم‌زاده

مرتضی خلینا

نویسندگان

مرتضی خلینا

ناشر ها

نشر دانش پژوهان جوان

دانش پژوهان جوان