الگوی هنر تربیت: نگاهی به سیره شهید باهنر در عرصه تعلیم و تربیت، چهل نکته تربیتی، اخلاقی و فرهنگی از دیدگاه شهید باهنر

خلاصه

نویسنده در این کتاب، ضمن ارائة شرح‌حالی کوتاه از شهید دکتر «محمدجواد باهنر» 1312ـ1360 چهل نکتة تربیتی، اخلاقی و فرهنگی را از دیدگاه ایشان بازگو کرده است. محتوای موضوعی چهل نکتة تحریر شده شامل مواردی چون لزوم شرط عدالت برای رهبر؛ عوامل پیروزی انقلاب؛ معنای صدور انقلاب و رابطة علم و عمل و اخلاق می‌شود. شایان ذکر است در پایان برگردان مباحث کتاب به زبان انگلیسی و نیز برگردان خلاصة مباحث به عربی و فرانسه آمده است.

پدیدآورندگان

علی مختارآبادی

نویسندگان

علی مختارآبادی

ناشر ها

نشر موسسه فرهنگی مدرسه برهان

موسسه فرهنگی مدرسه برهان