اقتصاد کلان ۲ (رشته اقتصاد)

۹۷۸۹۶۴۳۸۷۳۹۳۶، ۳۵۶ صفحه ، چاپ ۴ ۹۰/۰۷/۰۴ ، ، شومیز، وزیری
دانشگاه پیام نور
تیمور رحمانی
فرهاد خدادادکاشی