اقتصاد کلان 2 (رشته اقتصاد)

خلاصه

پدیدآورندگان

تیمور رحمانی

نویسندگان

تیمور رحمانی

فرهاد خدادادکاشی

ویراستاران

فرهاد خدادادکاشی

ناشر ها

نشر دانشگاه پیام نور

دانشگاه پیام نور