افطار

خلاصه

پدیدآورندگان

قاسمعلی فراست

نویسندگان

قاسمعلی فراست

پرویز حیدرزاده

تصویرگران

پرویز حیدرزاده

ناشر ها

نشر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان