اصول و فنون پرستاری: بر اساس سرفصل دروس و منابع اصلی وزارت بهداشت

خلاصه

پدیدآورندگان

بابک روزبهان

نویسندگان

بابک روزبهان

شادی دهقان‌زاده

نویسندگان

شادی دهقان‌زاده

صدیقه سالمی

نویسندگانِ مقدمه

صدیقه سالمی

ناشر ها

نشر جامعه نگر

جامعه نگر

نشر سالمی

سالمی